Yleiset sopimusehdot

Muokattu 30.4.2024. Arkistoimme edelliset versiot.

1. Sopijapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Scene Arts Oy:n (jäljempänä “toimittaja”) ja tuotannon tilaajan (jäljempänä “tilaaja”) välillä sopimuksissa kaikissa tuotannoissa.


2. Sopimuksen voimaantulo

Jollei osapuolten välillä ole kirjallisesti muuta sovittu, tästä dokumentista löytyvät yleiset sopimusehdot tulevat voimaan osapuolten vahvistaessa sopimuksen tai tarjouksen, joko kirjallisesti tai suullisesti. Sopimussuhteesta on oltava kuitenkin kirjallinen tosite, esimerkiksi tarjouksen hyväksymisen osoittava sähköpostiviesti. Mahdollinen kirjallinen tarjous on aina ensisijaisesti toteutuksen pohjana ja tilaaja on vastuussa tarjouksen yksityiskohtien tarkistamisesta ennen sen hyväksymistä.


3. Sopimusehtojen muutokset

Toimittaja voi yksipuolisesti siitä erikseen ilmoittamatta muuttaa yleisiä sopimusehtoja, jolloin uudet sopimusehdot tulevat voimaan kaikissa tulevissa tuotannoissa tai/ja sopimuksissa.

Mikäli ilmenee tarve muuttaa sopimusehtoja sopimuksen jo synnyttyä, siitä on ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti. Mikäli muutoksiin suhtaudutaan yksimielisesti, sopimusta voi jälkikäteen muuttaa. Muutokset aiheuttavat pääsääntöisesti lisäkustannuksia, joista on sovittava erikseen.


4. Sopimuksen irtisanominen ja purkautuminen

Tilaaja voi irtisanoa sopimuksen ilman ylimääräisiä maksuseuraamuksia ilmoittamalla siitä kirjallisesti viimeistään 30 vuorokautta ennen sovittua toteutuksen alkamispäivää (ensimmäistä rakennuspäivää), ellei toteutuskohtaisesti ole muuta sovittu. Toimittajalla on tässä tilanteessa oikeus pitää saamansa suoritukset siinä määrin, kuin työtä on tehty ja kuluja aiheutunut.

Mikäli tilaaja peruu tuotannon muusta kuin force majeure -syystä tämän jälkeen, kuitenkin viimeistään 14 vuorokautta ennen tuotannon alkamisajankohtaa (ensimmäistä rakennuspäivää), on toimittaja oikeutettu pitämään / saamaan sovitut ennakkomaksut kokonaisuudessaan, muttei laskuttamaan koko tuotannon hintaa.

Mikäli tilaaja peruu tuotannon muusta kuin  force majeure  -syystä tämän jälkeen,  on toimittaja oikeutettu saamaan sovitun palkkiosumman kokonaisuudessaan.

Toimittaja voi irtisanoa sopimuksen viimeistään 30 vuorokautta ennen sovittua toteutuksen alkamispäivää (ensimmäistä rakennuspäivää), mutta on tässä tapauksessa velvollinen palauttamaan mahdolliset saamansa suoritukset takaisin tilaajalle.

Ylivoimaisella esteellä (ns. force majeure) tarkoitetaan:

  1. Osapuolista riippumattomia määräyksiä, lakkoja, sotaa, liikekannallepanoa, liikenteen keskeytymistä, liikkumisrajoituksia, luonnonmullistuksia, tulipaloa, vienti- tai tuontikieltoa, valmistuksen lopettamista jne.
  2. Osapuolien projektin toteutumisen kannalta korvaamattoman henkilön äkillistä kuolemaa tai vakavaa sairautta. Osapuoli toimittaa vakavan sairastumisen sattuessa toiselle osapuolelle lääkärintodistuksen.
  3. Toteuttamisen kannalta välttämättömän tekniikan, tapahtumapaikan tai kuljetuskaluston yllättävää käyttökelvottomuutta, konevauriota tai siihen verrattavaa häiriötä.

Toimittaja voi lisäksi purkaa sopimuksen ja ei ole velvollinen korvaamaan tilaajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, mikäli:

  1. Tilaaja ei suorita maksuvelvoitteitaan
  2. Tilaaja vaatii projektin suorittamista hyvästä ammatillisesta tai teknisestä tavasta poikkeavin keinoin
  3. Sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna toimittajalle siitä koituvaan etuun

Tilaaja voi lisäksi purkaa sopimuksen mikäli:

  1. Toimittajalla on julkinen maksuhäiriö tai avoimia velkoja ulosotossa

Sopimus purkautuu myös toisen osapuolista lopettaessa toimintansa / ajautuessaan konkurssiin / selvitystilaan.

Sopimuksen purkautumisesta on ilmoitettava välittömästi toiselle osapuolelle.

Sopimuksen purkautuessa muutoin kuin toimittajan aloitteesta (myös force majeure -tilanteessa), toimittajalla on oikeus pitää saamansa suoritukset siinä määrin, kuin työtä on tehty ja kuluja aiheutunut.


5. Ennakoitu sopimusrikkomus ja maksuehtojen laiminlyönti

Mikäli tilaajan maksukykyä on perusteltua epäillä, esimerkiksi myöhästyvien maksujen vuoksi, toimittajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa maksuehtoja tai vaatia lisävakuuksia ennen projektiin liittyvien työtehtävien jatkamista. Mikäli tilaaja laiminlyö sopimuksen mukaisen maksuvelvollisuutensa tai on tehnyt näin aikaisempaan toimittajan toteutukseen liittyen, on toimittajalla oikeus pidättyä tuotannon toteutuksen jatkamisesta. Tällaisessa tapauksessa toimittajalla on myös oikeus purkaa kaikki tilaajan tulevat sopimukset ilman vahingonkorvausvelvollisuutta.


6. Sopimuksen voimassaoloaika

Sopimus on voimassa niin kauan, että kaikki sopimukseen liittyvät suoritteet on toteutettu asianmukaisesti loppuun.


7. Toimittajalle

Toimittaja on velvollinen toteuttamaan sopimuksessa määritellyn projektin hyvien ammatillisten käytäntöjen mukaisesti sekä lain puitteissa. Toimittajalla on asianmukainen, voimassaoleva vastuuvakuutus. Mikäli tuotannon maksuehtoihin sisältyy varausmaksu, toimittaja on velvollinen aloittamaan projektin valmistelut vasta varausmaksun suorituksen näkyessä toimittajan tilillä, ellei toisin erikseen sovita.


8. Alihankkijat

Toimittajalla on oikeus käyttää toteutuksessa alihankintana tuotettuja palveluita ja tuotteita. Toimittaja vastaa alihankkijoiden osuudesta kuin omastaan, ellei toisin erikseen sovita.


9. Tilaajalle

Ellei asiasta ole nimenomaisesti erikseen sovittu, tilaaja on vastuussa projektin vakuutuksista, turvallisuudesta ja viranomaismääräyksistä, lukuunottamatta suoritteita, jotka kuuluvat toimittajalle. Tilaajan tulee suorittaa omat velvoitteensa sopimuksen mukaisesti. Tilaaja vastaa tietojensa, toimintansa ja materiaaliensa laillisuudesta.


10. Tilaajan asema

Toimittajan henkilöstö ei ole työsuhteessa tilaajaan joten tilaajalla ei ole heihin työnantajan valtaa. Toimittajan henkilöstö huolehtii ainoastaan tarjouksen mukaisista töistä. Toimittajan kaluston käytöstä päättää kyseiseen toteutukseen työnjohtajaksi nimetty työntekijä jolla on myös oikeus kieltää kaluston käyttö josta ei ole etukäteen sovittu tai joka saattaa aiheuttaa vahinkoa ko. laitteistolle esim. tilaajan hankkimien esiintyjien toimesta.


11. Viranomaismaksut, tekijänoikeuskorvaukset ja luvat

Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan kaikista tapahtumaan liittyvistä viranomaismaksuista, musiikin yms. tekijänoikeuskorvauksista ja luvista (esim. huviluvat, meluluvat,…). Jos viranomainen kieltää tuotannon järjestämisen esim. puuttuvien lupien takia, on toimittajalla oikeus veloittaa tuotannon hinta täysimääräisenä. Tilaajan tulee ilmoittaa toimittajalle kaikki toimittajaa koskevat viranomaisten vaatimukset turvallisuuden, melun, tekijänoikeusmaksujen yms. suhteen. Mikäli viranomainen vaatii melutasojen / -annoksen mittausta on tilaajan ilmoitettava tästä toimittajalle. Tilaaja vastaa mittauksen mahdollisesti aiheuttamista lisäkustannuksista.


12. Maksu

Tuotannon hinta määräytyy tilaajan hyväksymässä tarjouksessa tai erillisessä sopimuksessa. Tämän lisäksi toimittaja voi veloittaa tilaajalta kulut jotka ovat seurausta tilaajan laiminlyönneistä (esim. sovittujen apukantajien puuttuminen). Mikäli tilaaja haluaa sopimuksen tekemisen (tarjouksen hyväksymisen) jälkeen tehdä lisäyksiä sopimukseen, vastaa hän näiden mahdollisesti aiheuttamista kustannuksista.  Ellei toisin erikseen sovita, laskutus tapahtuu kahdessa osassa: 30% kokonaissummasta etukäteen ja 70% kokonaissummasta jälkikäteen. Ensimmäinen lasku lähetetään seitsemän (7) vuorokauden maksuajalla, kun tilaus on vahvistettu. Toinen lasku lähetetään seitsemän (7) vuorokauden maksuajalla, kun palvelu on toimitettu kokonaisuudessaan. Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero, joka on 24%. Tilaajan ollessa yksityishenkilö, sovelletaan maksuehtona 14 pv netto.

Laskuihin lisätään 5€ + alv. laskutuslisä, ellei erikseen muuta sovita.13. Muutokset tuotantoon

Tapahtumatoteutukseen tehtävistä muutoksista on ilmoitettava 7 vrk ennen ensimmäistä rakennuspäivää. Mikäli pyydettyä muutosta ei ole kohtuullisella vaivalla mahdollista toteuttaa, toimittaja voi kieltäytyä toteuttamasta muutosta. Tämä ei kuitenkaan muuta tilaajan irtisanomisoikeutta. Alle 7 vrk ennen tapahtuman ensimmäistä rakennuspäivää pyydetyt muutokset pyritään toteuttamaan mutta velvollisuutta toimittajalla ei siihen ole. Mahdollinen lisäkalusto tai -henkilöstö laskutetaan erikseen, varattu mutta käyttämättä jäävä kalusto / henkilöstö ei laske toteutuksen sovittua hintaa. Jos tapahtuman rakennus tai purku myöhästyy tilaisuuden venymisen tai vastaavan tilaajasta johtuvan syyn vuoksi on toimittajalla oikeus laskuttaa tästä seuraavat ylimääräiset henkilöstö yms. -kulut tilaajalta.


14. Turvallisuus ja vahingonvastuu

Tilaaja vastaa koko tuotannon turvallisuudesta, mukaan lukien kaikista yleisölle tai heidän omaisuudelleen tapahtumapaikalla tapahtuneista vahingoista ja on velvollinen vakuuttamaan toimintansa tällaisten vahinkojen varalle. Tilaaja vastaa myös toimittajan henkilöstön ja kaluston turvallisuudesta alkaen siitä hetkestä kun kalustoa / henkilöstöä on tuotu tapahtumapaikalle / tuotantotilaan ja päättyen kun kalusto / henkilöstö on siirretty pois tapahtumapaikalta / tuotantotilasta. Tilaaja sitoutuu täyteen korvaukseen kalustolle koituneesta katoamisesta tai vahingosta siinäkin tapauksessa, että kolmas osapuoli varastamalla, rikkomalla tai muutoin vahingoittaa kalustoa. Mikäli järjestyshäiriöitä tai puutteita turvallisuusjärjestelyissä todetaan (mellakka-aitojen puuttuminen, järjestysmiesten puuttuminen, paloturvallisuuden puutteet) eikä puutteita korjata on toimittajan henkilöstöllä oikeus rajoittaa kalustonsa käyttöä tai puuttua tapahtuman kulkuun turvatakseen oman ja toimittajan kaluston turvallisuuden kunnes puutteet on korjattu. Tilaajan on aina ulkoilmatilaisuuksissa sekä muutenkin tilanteen niin vaatiessa omalla kustannuksellaan järjestettävä jatkuva vartiointi alueelle jossa toimittajan kalustoa käytetään. Vartioinnin tarpeen arvioi toimittaja.


15. Ulkoilmatilaisuudet

Tilaaja vastaa tarvittavan sääsuojauksen järjestämisestä ellei toisin ole erikseen sovittu ja vastaa siitä ettei toimittajan kalustolle aiheudu vaaraa esim. sateesta tai muista sääilmiöistä rakentamisen, tilaisuuden ja purkamisen aikana. Sadesuojaukseen on käytettävä laadukkaita telttoja ja katoksia, puutarhateltat eivät täytä ammattikäytön vaatimuksia. Toimittajan toimittaessa tapahtumaan telttoja tai mobiililavoja ei toimittaja ole vastuussa tilaajan tai kolmansien osapuolien omaisuudelle aiheutuneista vesi- yms. vahingoista.


16. Verkkoyhteys

Tilaaja vastaa toimivasta kiinteästä verkkoyhteydestä tuotannoissa joissa sitä tarvitaan, ellei muuta erikseen ole sovittu.


17. Tuotettu sisältö

Kaikkea toimittajan tuottamaa ja luovuttamaa sisältöä (kuten valokuvia ja videoita) saa vapaasti laittaa näytille, mutta myyntioikeus säilyy toimittajalla. Sisältöä ei saa muokata millään tavalla, ei edes rajaamalla, vaan ainoastaan laittaa näytille. Toimittaja pidättää myös sisällön käyttöoikeuden omaan markkinointiinsa.

Ellei toisin erikseen suullisesti tai kirjallisesti sovita, Scene Arts säilyttää tuotannossa syntyneitä raakamateriaaleja (video-, valokuva-, ääni- ja presentaatiomateriaalit, sekä muu graafinen materiaali) vähintään 14 vuorokautta, minkä jälkeen ne voidaan poistaa edellyttäen, että kyseessä olevaa materiaalia tai siitä poistettevia osia ei selkeästi aiota hyödyntää jatkossa.

18. Referenssikäyttö

Ellei toisin sovita erikseen, toimittajalla on oikeus käyttää produktiota referenssinään. Markkinoinnissa voidaan käyttää tuotannon tilanneen tahon tai sen tapahtuman tuotantoon osallistuneen yhteistyökumppanin nimeä, tilaisuuden yhteydessä tuotettua kuva- ja videomateriaalia sekä kaikkea hyvän maun mukaista referenssitarkoituksiin sopivaa materiaalia ja tietoa. Toimittaja saattaa tuottaa tapahtuman rakentamisesta, purusta sekä lopputuloksesta valo- ja videokuvaa markkinointitarkoituksiin. Muussa kuin valokuvissa ja videoissa näkyvän brändimateriaalin, henkilöiden nimien ja titteleiden sekä materiaalissa tunnistettavissa olevien henkilöiden käyttämisestä markkinointimateriaaleissaan toimittaja kysyy aina erikseen.


19.1. Aatteelliset tilaisuudet

Tilaajan on ilmoitettava toteutuksesta sovittaessa mikäli kyse on aatteellisesta tilaisuudesta, mielenosoituksesta tms. Toimittajalla on ko. tilanteessa oikeus kieltäytyä ko. tuotannosta. Tilaaja sitoutuu esittämään toimittajan tai toimittajan henkilöstön ko. tilaisuuden / tuotannon aatteen suhteen puolueettomana.

19.2. Scene Artsin näkemys arvokysymyksiä sisältäviin toteutuksiin

1. Tässä on esitetty Scene Arts Oy:n kanta palveluiden tarjoamisesta tapahtumiin tai tahoille joiden olemukseen tai toimintaan liittyy erityisen keskeisellä tavalla politiikka, arvopolitiikka, uskonnollisuus, omantunnonkysymykset tai näihin verrattavat seikat.

2.1. Scene Arts pyrkii olemaan poliittisesti neutraali toimija. Emme ota kantaa yhteiskunnallisesti politiikkaan tai arvopolitiikkaan. Tarjoamiamme palvelua ei tule tulkita tueksi yksittäiselle taholle tai tapahtumalle – tarjoamme yksiselitteisesti vain palveluita.

2.2. Mikäli asiakkaanamme on kohdan 1. mukainen tapahtuma tai toimija, lähtökohtaisesti emme ole brändinä näkyvästi esillä, esimerkiksi emme käytä brändivaatetusta tahattomien virhetulkintojen välttämiseksi. Tapahtuman referenssikäyttö harkitaan tarkasti erikseen.

3. Osallistuminen uskonnollisuuteen liittyviin tuotantoihin arvioidaan erikseen johtoryhmän tai / ja toimitusjohtajan toimesta.

4. Scene Arts ei tarjoa palveluitaan viihdetarkoitukseen suunnattua runsasta alastomuutta sisältäviin toteutuksiin.

5. Scene Arts sitoutuu tarjoamaan kaikille työntekijöilleen, freelancereilleen, yhteistyökumppaneilleen sekä johdossa oleville henkilöilleen mahdollisuuden kieltäytyä työtehtävästä, mikäli ko. henkilö ei omaantuntoonsa vedoten halua osallistua toteutukseen.

6. Pidätämme oikeuden arvioida erikseen jokaisen kohdan 1. tyyppisen toteutuksen kohdalla erikseen, lähdemmekö mukaan toteutukseen.

20. Vahingonkorvaus

Mikäli tuotanto estyy näissä ehdoissa määritellyn irtisanomisajan umpeuduttua muusta kuin ylivoimaiseksi esteeksi (force majeure) luettavasta syystä, toimittajan maksaman vahingonkorvauksen ylärajana on 50% kyseiselle toteutukselle sovitusta hinnasta. Korvauksen määrän on perustuttava todellisiin vahinkoihin. Taiteelliset yksityiskohdat tai tekniset ongelmat tuotannon aikana eivät oikeuta tilaajaa vahingonkorvauksiin. Mikäli tuotannon rakentaminen myöhästyy toimittajan toiminnan johdosta muun kuin ylivoimaisen esteen takia ja aiheuttaa tapahtuman merkittävän viivästymisen, vahingonkorvauksen yläraja on 10% tuotannon hinnasta. Mahdolliset reklamaatiot on tehtävä toimittajan henkilökunnan paikalla ollessa välittömästi tai miehittämättömässä toteutuksessa 7 vuorokauden kuluessa tuotannon päättymisestä kirjallisesti. Mikäli reklamaatiota ei ole tehty tässä ajassa katsotaan tilaajan hyväksyneen toteutuksen.

Mikäli tilaaja ei suorita maksuvelvoitteitaan, toimittajalla on oikeus projektin suorittamatta jättämisen lisäksi korvauksiin, joita maksuvelvoitteiden laiminlyöminen on aiheuttanut. Toimittajalla on oikeus vetäytyä kaikista tulevista projekteista, joista on erikseen tilaajan kanssa sovittu. Toimittajalla on oikeus saada asianmukainen korvaus peruuntuvien projektien aiheuttamasta taloudellisesta tappiosta.


21. Erimielisyydet

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet neuvotteluteitse. Mikäli sopijapuolet eivät pääse neuvotteluissa yksimielisyyteen, erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan Käräjäoikeudessa.